Historik Norrländska Hjärtfonden

Den första grunden till Stiftelsen Norrländska hjärtfonden lades i december 1980. Läkarna Per Bjerle, klinisk fysiolog och Karl-Anders Jacobsson, kardiolog vid Norrlands universitetssjukhus samt bankmannen Staffan Åkre lade var sin tio kronors-sedel som en grundplåt i en forskningsstiftelse. En stiftelse framför allt för hjärt-/kärlforskning. Tanken var att stimulera och stödja sådan forskning vid det unga universitetssjukhuset i Umeå och samtidigt gynna att donerade medel stannade i Norrland.

Grundarna arbetade fram en stiftelseurkund till ”Stiftelsen för kardiologi och fysiologi”. Efter några år fick stiftelsen sitt nuvarande namn godkänt.

Broschyrer och information om stiftelsen trycktes och distribuerades. Till en början var bidragen till fonden inte stora och inte heller forskningsbidragen. Under tiden informerades olika institutioner om stiftelsen. Ett betydelsefullt informationsarbete utfördes av mångårige styrelseledamoten Halvar Eriksson, EFS Västerbotten, som träffade mycket folk när han var ute på sina resor i länet.

Så småningom ökade penningbidragen i form av minnesgåvor, donationer från Hjärt-lungsjukas lokalföreningar, andra donationer samt arv. I och med det kunde flera och större forskningsbidrag delas ut.

Fonden har allt sedan starten velat stödja företrädesvis yngre forskare och projekt av betydelse för norrländsk hjärt-kärlforskning samt projekt som kan vara svåra att finansiera från nationella anslagsgivare och har därför fastställt policydokument i detta avseende.

Norrländska hjärtfonden stöder ekonomiskt forskning rörande Hjärt- och kärlsjukdomars förekomst, orsaker, diagnostik, förlopp och behandling.

Anslag har förmedlats till forskare eller forskningsteam för:

 • Utrustning
 • Provanalyser
 • Datorprogram
 • Resor för föredrag vid hjärtmöte
 • Lönemedel till forskningspersonal

Forskare från flera olika specialiteter har fått anslag. Här kan nämnas specialiteterna allmänmedicin, anestesi, invärtes medicin, kardiologi, kirurgi, klinisk fysiologi, klinisk genetik och thoraxkirurgi.

Bland forskningsområden som stiftelsen satsat på kan man nämna:

 • Skellefteå-sjukan (FAP) som drabbar nerverna till musklerna och tarmen och även drabbar hjärtat
 • Hjärtmuskelsjukdomar
 • Hjärtat vid psykisk sjukdom
 • Barnhjärtan
 • Kardiovaskulär genetik
 • Hjärtsvikt
 • Åderförkalkning
 • Kranskärlssjukdom
 • Vidare för utveckling av hjärtultraljud (Ekokardiografi)

Hjärtfonden har också kunnat stödja Norsjö- och Monicaprojekten genom bekostande av inköp av apparatur för automatisk lagring av EKG från många individer.

En granskningskommitté på sex personer bedömer ansökningarna och väljer ut personer och belopp. Jäv förhindras genom att en sådan granskare inte får delta i den överläggningen respektive beslutet. Anslag utannonserades tidigare två gånger per år men sker nu en gång per år med motsvarande större summa.

Stiftelsen Norrländska hjärtfonden regleras av Stiftelselagen och skall årligen redovisa till Länsstyrelsen. Stiftelsen revideras årligen av auktoriserad eller godkänd revisor samt är skattebefriad. En förutsättning är att minst 80 % av avkastningen delas ut under en femårsperiod.

2011 ansökte stiftelsen om att få godkännas som innehavare av s.k. 90-konto (bankgiro och plusgiro). Samma år beviljades detta av Svensk Insamlingskontroll och sen dess har föreskriven årlig ansökan om förlängd giltighetstid beviljats av detta statliga kontrollorgan. Att ha ett 90-konto är förenat med en del kostnader och extra arbete, men styrelsen har ansett det viktigt att stiftelsen har 90-konto för att givarna ska känna en större trygghet i hur deras gåvor används.

Stiftelsen har sista decenniet haft hemsida www.hjartfonden.com, som för ett par år sen fick ett nytt utseende och samtidigt ingicks avtal med Payer om betalväxel och Handelsbanken om inlösen för att gåvor via internet på ett smidigt sätt kan insättas på fondens konto och minnesblad samtidigt skrivas.

Fondens tillgångar förvaltas enligt avtal med Handelsbanken. Fonden totala tillgångar är ca 18 milj. kr. Redovisning och administration ombesörjes enligt avtal med Handelsbankens Stiftelsetjänst.

Under fondens verksamhet har till och med 2018 c:a 390 forskningsprojekt fått medel från fonden och 12,6 miljoner kr har delats ut varav 1 200 000 kr hänförs till 2018.

Styrelsen för Norrländska hjärtfonden uppbär inga arvoden för sitt arbete utan gör detta helt ideellt, en viktig sak när det gäller att hålla kostnaderna nere.

I det sammanhanget bör två personer nämnas, som utför ett mycket betydelsefullt arbete för fonden, nämligen Inger G. Andersson tidigare och nu sedan flera år Eva Jonasson, som utför ett mycket stort arbete som sekreterare för fonden. Vidare Kombimarketing med Bo Nordin och Roland Norbäck, som på förmånliga villkor ställt upp med hjälp i PR frågor.

Mars 2015 | K-A Jacobsson

Reviderat juni 2018 | U Näslund

Varje år delar vi ut stora summor till
vetenskaplig forskning om hjärt-
och kärlsjukdomar.

SÅ HÄR ANSÖKER DU »